Facebook Facebook Instagram Youtube

Dodatki mieszkaniowe


Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby zajmujące lokale:
komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne wynajmowane lub podnajmowane na podstawie cywilno-prawnej oraz domki jednorodzinne.

Aby otrzymać dodatek należy:

1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

2. Średni  miesięczny  dochód  brutto    na     jednego  członka gospodarstwa     domowego  w  okresie  trzech  miesięcy  poprzedzających  datę złożenia  wniosku   o  przyznanie  dodatku nie  powinien przekraczać (od 1 marca 2018 r. najniższa emerytura wynosi 1 100,00 zł brutto):

  • 175% najniższej emerytury tj. 1 925 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 125% najniższej emerytury tj. 1 375 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest większy od wyżej podanego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek obniża się o tę kwotę.</p>

3. Osoba wnioskująca może  otrzymać  dodatek  mieszkaniowy pod   warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:

Liczba osób

Powierzchni normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej
o 30%

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej
o 50 %*

1 osoba

35 m²

45,50 m²

52,50 m²

2 osoby

40 m²

52,00 m²

60,00 m²

3 osoby

45 m²

58,50 m²

67,50 m²

4 osoby

55 m²

71,50 m²

82,50 m²

5 osób

65 m²

84,50 m²

97,50 m²

6 osób

70 m²

91,00 m²

105,00 m²

 

4. *Pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

5. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

6. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 p.1 i 2 ustawy o dodatkach organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nie uzasadniająca przyznania pomocy finansowej. Upoważniony organ może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym.

Wnioski należy pobrać i złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców
ul. S. Żeromskiego 29 stanowisko 44, 45, 46.

  • Do wniosku należy dołączyć udokumentowane dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz aktualny wydruk czynszu.
  • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
  • Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem.
  • W miesiącu kończącym wypłatę dodatku wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie o dodatek mieszkaniowy spełniając powyższe warunki.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Obsługi Mieszkańców

Warszawa, ul. S. Żeromskiego 29, stanowiska 494, 495, 496
Telefon: (+48) 22 443 47 00 wew. 42602