Facebook Facebook Instagram Youtube

Pola biwakowe oraz inne obiekty hotelarskie


Informacja dla przedsiębiorców i rolników rozpoczynających działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na polach namiotowych oraz w innych obiektach hotelarskich*
położonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
sklasyfikowaną zgodnie z PKD:

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
55 55.1 55.10 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.2 55.20 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  55.3 55.30 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  55.9 55.90 55.90.Z Pozostałe zakwaterowaniePrzedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w innych obiektach hotelarskich (np. mieszkaniach, pokojach, miejscach noclegowych itp.) oraz rolnicy zamierzający wynająć pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, są zobowiązani – przed przystąpieniem do świadczenia usług – zgłosić te obiekty do ewidencji innych obiektów hotelarskich.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zamierzają świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie, jakim jest pole biwakowe muszą – przed przystąpieniem do ich świadczenia - uzyskać zaszeregowanie tego obiektu i zgłosić obiekt do ewidencji pól biwakowych.

Prowadzenie Ewidencji obiektów oraz dokonanie zaszeregowania pól biwakowych położonych na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy należy do kompetencji Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do:

Urzędu Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa,
parter, stanowiska WOM
tel. 22 443 47 00


Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w innych obiektach hotelarskich, ma obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Organ prowadzący ewidencję innych obiektów hotelarskich, ma prawo kontrolować przestrzeganie wymagań, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.), w stosunku do innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wymagania:
INNE OBIEKTY HOTELARSKIE
POLE BIWAKOWE

Przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny**.

*) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187)

**) Zgodnie z art. 601 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.)