Facebook Facebook Instagram Youtube

Deklaracja dostępności serwisu bielany.waw.pl


Deklaracja dostępności Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Na niektórych podstronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
 • Nie funkcjonują skróty klawiaturowe.
 • Oświadczenie w nagraniu w polskim języku migowym.
 • Oświadczenie odczytane maszynowo.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Krzysztof Magnuski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Hołubiec.
 • E-mail: pholubiec@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 47 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Adres: ul. S. Żeromskiego 29, 01-822 Warszawa
 • E-mail: bielany.sekretariat@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 47 84

Dostępność architektoniczna

1. Opis sposobu dojazdu Budynek znajduje się u zbiegu ulic S. Żeromskiego i A. Jarzębskiego.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Pieszo - dojścia piesze są od ulic S. Żeromskiego, A. Jarzębskiego lub L. Staffa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. maszty flagowe, oznakowanie Miejskiego Systemu Informacji. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Metrem - najbliższa stacja metra Metro - Stare Bielany znajduje się w odległości do ok. 550 m. Stacja metra jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Autobusem - najbliższe przystanki autobusowe: Bielany-Ratusz 01 (kierunek Perzyńskiego: 110, 112, 116, 197, 210, 303,397), Bielany-Ratusz 02 (kierunek Przybyszewskiego: 110, 112, 116, 303), Bielany-Ratusz 03 (kierunek Piaski: 103), Bielany-Ratusz 04 (kierunek Metro Stare Bielany: 103,197, 397). Wszystkie przystani autobusowe znajdują się w odległości nie większej niż 120 m.

Samochodem - najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu od ulicy L. Staffa. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w podziemnym parkingu budynku.

Taksówką - w bliskiej okolicy Urzędu Dzielnicy Bielany znajduje się postój TAXI zlokalizowany przy ul. S. Żeromskiego (na wysokości sklepików z warzywami).

2. Wejście do budynku i obszar kontroli Główne wejście znajduje się na ścianie szczytowej budynku przy zbiegu ul. S. Żeromskiego i A. Jarzębskiego, nie jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, ale jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejście do Urzędu znajduje się na ścianie bocznej budynku od ulicy A. Jarzębskiego, ale nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku, ponieważ dojście jest za pośrednictwem schodów. Brak oznaczeń krawędzi stopni. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE") z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Wyznaczony punkt obsługi dla osób niepełnosprawnych jest w znacznej odległości od wejścia, posiada obniżoną ladę. Funkcjonuje dedykowane stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do tłumacza języka migowego on-line, brak pętli indukcyjnej. Schody w holu głównym zlokalizowane są centralnie, spód schodów jest częściowo zabezpieczony krzesłami dla oczekujących mieszkańców.

3. Komunikacja wewnętrzna

Korytarze - korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze łączą wszystkie części budynku, w części A budynku częściowo mają widok na wewnętrzne atrium. Korytarze są wydzielone pełnymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z holu windowego oraz w punktach krzyżowań ciągów komunikacyjnych.

Schody - budynek dysponuje trzema klatkami schodowymi ewakuacyjnymi, które nie są wyposażone w kontrole dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne profilowane poręcze. • Windy - dwie windy przestronne są dostępne bezpośrednio. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowanie brajlem przycisków wyboru piętra, brak komunikatów dźwiękowych.

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne) Brak pętli indukcyjnych w budynku. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego Dostęp do tłumacza języka migowego on-line.

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym) Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8. Pomieszczenia sanitarne Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze na hali obsługi, na każdym piętrze w części A budynku oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze.

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

10. Ewakuacja z budynku Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Zmiana wielkości tekstu.
 2. Zmiana na wersję kontrastową.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w obecnej formie będzie działał do pierwszej połowy 2021 r. Po tym terminie planowane jest uruchomienie nowego Portalu Informacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy, który będzie zawierał wszystkie niezbędne funkcjonalności.