Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A
9 maja 2018

Od 7 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk przy ul. Samogłoska 9 w  dzielnicy Bielany, o godz. 17:30.

Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2018 r.

Więcej informacji

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_nieruchomosci_przy_ul__Samogloska_9_i_9A_%28Biel.htm

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności