Facebook Facebook Instagram Youtube

Lato w mieście


Regulaminu wakacyjnej placówki edukacyjnej

 

 1. Wakacyjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.30 – 17.00.
 2. Wakacyjne placówki edukacyjne pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.
 4. Warunki uczestniczenia ucznia w wakacyjnej placówce edukacyjnej:
 •  posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika do dnia 9 czerwca 2017 r.,
 • uiszczenie opłaty za posiłki w wysokości 7 zł dziennie[1]. (dokument potwierdzający należy złożyć razem z kartą kwalifikacyjną uczestnika).
 1. Uczestnik programu w wakacyjnej placówce edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, który nie może korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia posiłku przygotowanego w domu.
 3. Z opłat za posiłki zwolnieni są uczniowie korzystający z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia  9 czerwca 2017 r.
 5. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w wakacyjnej placówce edukacyjnej w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
 6. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu, do dnia 15 września 2017 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny.
 7. Wszystkie zajęcia prowadzone wakacyjnej placówce edukacyjnej w ramach Programu są bezpłatne.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału
  w zajęciach.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 


[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.