Facebook Facebook Instagram Youtube

Zmiany w oświacie


Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 9 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” oraz ustawy „Prawo oświatowe”, Miasto Stołeczne Warszawa przystąpiło do jej wdrożenia. Główny ciężar realizacji zmian spoczywa na dzielnicy. Większość z nich wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., dlatego działamy pod presją czasu. Na realizację zmian pozostało zaledwie 7 miesięcy.

 W Urzędzie Dzielnicy Bielany zakończyliśmy prace nad koncepcją struktury bielańskiej oświaty, odbyły się liczne spotkania z dyrektorami szkół i środowiskiem oświatowym w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. W ich wyniku Zarząd Dzielnicy Bielany w dniu 30 listopada 2016 r. podjął Uchwałę Nr 2563/2016 w sprawie przyjęcia propozycji dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Dzielnicy Bielany w związku z nowym ustrojem szkolnym orazUchwałę Nr 2562/2016 w sprawie przyjęcia propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w Dzielnicy Bielany do nowego ustroju szkolnego.

Priorytetem dla nas jako Zarządu Dzielnicy Bielany przy podejmowaniu decyzji związanych z proponowanymi zmianami jest dobro dzieci, utrzymanie dotychczasowego wysokiego poziomu nauczania oraz kadry nauczycielskiej. Proponowana sieć szkół jest również wynikiem analiz i dyskusji uwzględniających sytuację demograficzną oraz istniejącą infrastrukturę placówek oświatowych oraz  możliwość jej rozbudowy.

W roku szkolnym 2017/18 planujemy utworzyć, w wyniku przekształcenia gimnazjów, dwie nowe szkoły podstawowe:

 • szkołę podstawową z siedzibą  przy ul. L. Tołstoja 2 (obecnie Gimnazjum nr 74 funkcjonujące w ZS nr 49)
 • szkołę podstawową z siedzibą  przy ul. S. Przybyszewskiego 45 (obecnie samodzielne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72)

Ponieważ nowe szkoły podstawowe powstaną w wyniku przekształcenia gimnazjów, do roku  szkolnego 2018/2019 będą w nich funkcjonowały oddziały gimnazjalne.

Zgodnie z planowanymi zmianami od 1 września 2017r. na Bielanach będzie funkcjonowało szesnaście 8-letnich szkół podstawowych, w których to zamierzamy:

 • 14 już istniejących szkołach wykonać adaptacje pomieszczeń szkolnych na potrzeby uczniów z klas VII i VIII, w tym na pracownie specjalistyczne: biologiczne, chemiczne, fizyczne;
 • w 2 nowo tworzonych (z przekształconych gimnazjów) szkołach dostosować infrastrukturę do potrzeb 6-latków, wybudować szkolne place zabaw oraz dostosować sale lekcyjne z wydzieloną częścią edukacyjną i rekreacyjną oraz zapleczem sanitarnym;
 •  w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej uruchomić:
  • w Szkole Podstawowej nr 214 z siedzibą przy ul. A. Fontany 1 oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim dla klas VII;
  • w nowej szkole podstawowej z siedzibą przy ul. S. Przybyszewskiego 45 oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim dla klas VII;
  • w szkole podstawowej z siedzibą  przy ul. L. Tołstoja 2 innowacje artystyczne muzyczno-taneczne;
 •  doposażyć biblioteki szkolne o nowe lektury

Na wydatki związane z planowanymi zmianami przeznaczymy w 2017 r., czyli w I etapie, dodatkowe 3 923 000 zł. W następnych latach konieczne będzie zaangażowanie kolejnych środków finansowych.

Warto też nadmienić, że w 2015 roku na doposażenie bielańskich placówek wydatkowaliśmy – 3 170 000 zł, a w roku 2016 aż 5 443 000 zł.

Od 1 września 2017 r. do nowo utworzonych szkół podstawowych oprócz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w miarę posiadanych wolnych miejsc, będzie mógł przyjąć uczniów do klas IV i VII.

Wszyscy uczniowie uczęszczający obecnie do gimnazjów i do szkół ponadgimnazjalnych będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2017/2018 w dotychczasowej siedzibie szkoły.

Od roku szkolnego 2019/2020 będzie dwutorowość nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej będą mogli kontynuować naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym lub 5-letnim technikum. Natomiast uczniowie, którzy ukończą gimnazjum będą mieli możliwość uczyć się w 3-letnim liceum bądź 4-letnim technikum.

W przypadku pozostałych 5 zespołów szkół na Bielanach, w skład których wchodzą obecnie licea i gimnazja, staną się liceami ogólnokształcącymi.

Zaproponowana przez Zarząd Dzielnicy Bielany sieć szkół podstawowych
i ponadpodstawowych musi przejść jeszcze proces legislacyjny. Jej ostateczna wersja powinna być uchwalona do 31 marca 2017 r.

Z poważaniem
Tomasz Mencina
Burmistrz Dzielnicy Bielany