Facebook Facebook Instagram Youtube

Przegląd wydarzeń


Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXV
data: 10 listopada 2020
plik z porządkiem obrad: tresc_komunikatu.pdf

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwołuję na dzień 17 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 16.30 XXV Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jako organu samorządowego młodzieży.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok.
 8. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 9. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski

Sesja XXVI
data: 27 listopada 2020
plik z porządkiem obrad: iii_xxvi_porz_3.pdf
Warszawa, 26.11.2020 r.

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy


Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwołuję
na dzień 3 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 XXVI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. (Druk Nr 155.01)
 4. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski