Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


10 października 2018
L Sesja Rady Dzielnicy Bielany (ostatnia sesja w kadencji 2014-2018)
Warszawa, 9.10.2018 r.

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz. U. z 2015, poz. 1438 j.t.) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2  i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794 oraz z 2017 r. poz. 12429) zwołuję na dzień 17 października 2018 r. (środa) o godz. 14.00 L Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Obrady  Sesji odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Dzielnicy Bielany.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i przyjęcie uchwał (stanowisk) w sprawie:
  1. wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok. (Druk Nr 430.01)
  2. zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów. (Druk Nr 429.01)
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o pracach Rady Dzielnicy w latach 2014 - 2018.
 7. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 8. Uroczyste podziękowanie radnym i działaczom samorządowym z okazji zakończenia kadencji.
 9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel

Pliki do pobrania: