Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


10 października 2017
XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz. U. z 2015, poz. 1438) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i 11794) zwołuję na dzień 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 XXXVI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Obrady  Sesji odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji Rady Dzielnicy Bielany.
 4. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i dyskusja na temat wdrożenia nowej reformy systemu edukacji na Bielanach.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i przyjęcie uchwał (stanowisk) w sprawie:
  1. wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok. (Druk Nr 321.01)
  2. zaopiniowania dzielnicowego załącznika nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok. (Druk Nr 323.01) 
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Robert Wróbel

Pliki do pobrania: