Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


30 marca 2021
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 1630

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.[1]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Komisji nr 3 z dnia 17.12.2020 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.1.2021)
 5. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.2.2021)
 6. Rozpatrzenie skargi z dnia 12.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.3.2021.)
 7. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżących opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.4.2021)
 8. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.5.2021.MKN)
 9. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu.(1510.6.2021.MKN)
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2021 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r.
 12. Sprawy różne, korespondencja.
 13. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Przewodnicząca

Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                        Sylwia Lacek

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wnoszący skargi w punktach od 4 do 9

 [1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: