Facebook Facebook Instagram Youtube

Komunikaty i ogłoszenia


19 lutego 2021
Posiedzenie Komisji Oświaty wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 1600

(wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)
Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dn. 20 stycznia 2021r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w złączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 164.01)
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w złączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021. (Druk 165.01)
  6. Przyjęcie sprawozdania Komisji za 2020 rok.
  7. Omówienie i przyjęcie plany pracy Komisji na 2021 rok.
  8.  Sprawy różne, korespondencja.
  9. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

 

               Przewodnicząca Komisji
               Oświaty Rady Dzielnicy Bielany
               m.st. Warszawy

               Ilona Popławska

 

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Zofia Gajewicz- Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy


[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: