Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Informacja dla podatników i użytkowników wieczystych gruntów
8 lutego 2018

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy informuje, iż wzorem lat ubiegłych pracownicy Urzędu będą doręczać decyzje w sprawie wymiaru podatków:

od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 r. podatnikom mieszkającym na terenie dzielnicy Bielany za pokwitowaniem.

Przewidywany termin doręczania decyzji
od soboty 10 lutego do wtorku 6 marca 2018 r. 
we wszystkie dni tygodnia w godz. od 9:00 do 20:00.

Podstawa prawna art. 144, 148, 149 i 150 ustawy ordynacja podatkowa
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Pracownicy Urzędu doręczający decyzje podatkowe nie przyjmują wpłat. Podatek jest płatny na rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub w kasie Urzędu.  

***

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uprzejmie przypomina o dokonaniu do dnia 31 marca 2018 r.  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania

Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie corocznej opłaty. O ile opłata nie była aktualizowana w roku poprzednim, opłata płatna jest w dotychczasowej wysokości.

Od niezapłaconej w terminie opłaty rocznej naliczone są odsetki ustawowe.

 
 
 
Pozostałe aktualności