Facebook Facebook Instagram Youtube

Delegatury


Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 44 43
Kierownik
Andrzej Różycki
Zakres działań:

Do zakresu działania Delegatur Biura - Zespołów należy w szczególności:
1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
a) analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską
m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb
ponadnormatywnych,
c) przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu
wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia
przestępczością,
d) gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych
dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
a) monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych
z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji
przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
b) gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych
dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
c) realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania
mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
d) nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
- radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
- urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
e) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą
punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
f) uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
g) uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na
terenie dzielnicy,
h) pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania
kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
i) realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń
losowych,
j) współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia
dla życia i zdrowia;

3. w zakresie spraw obronnych:
a) aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
b) uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta
Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
c) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu
dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
d) organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy”
w dzielnicach,
e) opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań
związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
f) opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz
realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
g) przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń
pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy
odbyli ćwiczenia wojskowe,
h) wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty
powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę
służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy
samotnych,
i) przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty
rekompensat za wynagrodzenie utracone z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych,
j) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i
rzeczowych na rzecz obrony,
k) opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie
ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
l) współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
m) udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
n) udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące
z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze
administracyjnym m.st. Warszawy”,
o) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na
wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby
zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.