Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 274
fax: (+48) 22 325 44 80
Naczelnik
Józefa Skrzypek
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany należy obsługa Urzędu Dzielnicy w sprawach zamówień publicznych oraz konkursów, a w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy i projektów aktualizacji, w oparciu o dane przesyłane przez wydziały dla dzielnicy;
 2. Zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów realizowanych w Urzędzie Dzielnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
 3. Udział w pracach komisji przetargowych;
 4. Przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 5. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Zamówień Publicznych, w związku z zamówieniami publicznymi, udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy;
 6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, przekazanymi do kompetencji Dzielnicy, w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz konkursów,
 7. Wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych i konkursach w m.st. Warszawie;
 8. Sporządzanie sprawozdań i raportów na temat konkursów oraz zamówień publicznych, udzielonych w Urzędzie Dzielnicy i przekazywanie ich do Biura Zamówień Publicznych;
 9. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału;
 10. Weryfikowanie udzielanych w Urzędzie Dzielnicy zamówień publicznych o wartości powyżej 5 000 zł brutto, a których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 11. Reprezentacja Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 12. Sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 13. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych oraz konkursów udzielanych w Urzędzie Dzielnicy;
 14. Prowadzenie rejestru umów zawieranych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.