Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: 22 443 47 00 wew. 42 119
fax: (+48) 22 325 44 81
p.o. Naczelnika
Marta Ziętek-Rdzanek
Zakres działań:

Referaty Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia:

tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 257 Sekretariat
Sprawy społeczne i profilaktyka uzależnień

tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 169; 42 168; 42 167
Polityka senioralna, przeciwdziałanie uzależnieniom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z OPS Bielany, Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną,
Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny, dobry start, świadczenie wychowawcze  
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 259; 42 260; 42 266-268 lub 42 257 Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 263 Karta Dużej Rodziny
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 260; 42 261 lub 42 265 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 259; 42 260; 42 266; 42 268 lub 42 257 Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 261 lub 42 265 Świadczenie „Dobry Start”
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 261 lub 42 265 Świadczenie wychowawcze „500+”

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) oraz realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów – w zakresie wynikającym z uchwał Rady m.st Warszawy i posiadanych upoważnień;
 2. Realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015, a także Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 3. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami w zakresie spraw społecznych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 4. Konsultowanie z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 5. Prowadzenie działań mających na celu zaspokojenie rozpoznanych lokalnych potrzeb w zakresie spraw społecznych, wynikających ze „Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020”, w tym z programów „Warszawa Przyjazna Seniorom 2013-2020” oraz „Rodzina” na lata 2010-2020, Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnic;
 6. Potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;
 7. Sprawy społeczne, w tym realizowanie, w ramach nadzoru sprawowanego przez Zarząd Dzielnicy, zadań dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy (Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bielany m.st. Warszawy), przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym:
 • prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 2990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,
 • prowadzenie nadzoru na tymi jednostkami, w tym: - wstępne zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności, - wstępna akceptacja wniosków w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności jednostek;
 1. Inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 2. Prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), w zakresie wynikającym z posiadanych upoważnień.