Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 37 33 344
Naczelnik
Zofia Gajewicz
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany należą w szczególności:

1) sprawy placówek oświaty i wychowania, przekazanych do kompetencji Dzielnicy oraz współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy, w tym:
a) prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek, b) nadzór nad tymi jednostkami, w tym: - wstępne zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności, - wstępna akceptacja wniosków w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek,
c) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności jednostek;

2) sprawy oświaty i wychowania, w tym:
a) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji w tym zakresie,
b) sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
c) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie oświaty i wychowania, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działania na terenie Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, z wyłączeniem ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, a w szczególności: – przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, – przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych, – przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert, – przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert, – przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych, – dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych,
d) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadania wymienionego w pkt 2 lit. c,
e) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
f) sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli,
g) sprawy związane z przyznawaniem nagród Prezydenta oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek,
h) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,
i) sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
j) sprawy związane z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
k) sprawy związane ze współpracą międzynarodową, udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych,
l) sprawy związane z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
m) sprawy związane ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
n) dokonywanie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, z wyłączeniem rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy,
o) proponowanie wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
p) proponowanie składnika do wynagrodzenia nauczycieli za warunki pracy dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
q) proponowanie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Edukacji,
r) wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim,
s) pobieranie opłat od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionymi w art. 94a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podejmujących na warunkach odpłatności naukę w szkołach policealnych dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach, placówkach i ośrodkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, a także zwalnianie całkowicie albo częściowo z tych opłat,
t) rozpatrywanie odwołań od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
u) przygotowywanie projektów decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
v) wydawanie opinii w sprawie powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze,
w) zapewnienie dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniom – w tym osobom niepełnosprawnym (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – bezpłatnego transportu i opieki do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i innych placówek oświatowych, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrotu kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej – jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, x) wykonywanie czynności organu egzekucyjnego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie obowiązków określonych w art. 2 § 1 pkt 5 i pkt 10 tej ustawy, gdy wynikają z decyzji Prezydenta wydanych na podstawie art. 20 lub art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
y) sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół lub placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w trybie określonym w tej ustawie,
z) powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
za) uczestniczenie, jako członek lub obserwator, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
zb) wyrażanie opinii w sprawach przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół,
zc) przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół,
zd) przenoszenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół, bez zgody nauczyciela,
ze) nakładanie na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na innym stanowisku,
zf) wskazywanie innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły,
zg) tworzenie służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkole,
zh) zwalnianie nauczycieli z obowiązku zwrotu, w całości lub w części, zasiłków na zagospodarowanie,
zi) występowanie z urzędu w obronie nauczycieli, w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
zj) kierowanie do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe szkół oraz placówek i ośrodków, o których jest mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
zk) zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta,
zl) kontrolowanie przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, dotowanych w ramach środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy poprzez:
- sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,
- kontrolowanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów, 
- kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
zm) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do:
- uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym – ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub kolegium, znajdującą się na obszarze Dzielnicy,
- uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym – ze względu na miejsce zamieszkania ucznia na obszarze Dzielnicy,
zn) prowadzenie spraw związanych z organizacją akcji Lato/Zima w mieście,
zo) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do dzielnic, w tym związanych z rekrutacją,
zp) wskazywanie rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego - miejsca w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo w publicznej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c tej ustawy,
zr) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół,
zs) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież;

3) współpraca z Wydziałem Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany w zakresie planowania i przeprowadzania remontów przedszkoli, szkół i placówek;

4) prowadzenie spraw związanych z podziałem środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów;

5) obsługa techniczno-organizacyjna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.