Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: 22 443 47 00 wew. 42 313
fax: (+48) 22 325 44 77
Naczelnik
Katarzyna Jabłonowska
Zakres działań:

tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 313 lub 22 443 47 71

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy Bielany należą
w szczególności:

  1. Sprawy organizacyjne, w tym obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna posiedzeń Zarządu Dzielnicy, organizacja pracy Urzędu Dzielnicy poprzez przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji Urzędu Dzielnicy, prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Zarządu Dzielnicy i jego członków, przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy według właściwości, prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy, prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza i Zarząd Dzielnicy członkom Zarządu Dzielnicy i pracownikom Urzędu Dzielnicy, prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy, koordynowanie przygotowywania okresowych informacji, sprawozdań i zestawień dotyczących pracy Zarządu Dzielnicy oraz Urzędu Dzielnicy, monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi oraz przygotowywanie projektów zbiorczych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych kierowane do Zarządu Dzielnicy, przekazywanie wykazu zarządzeń Prezydenta do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
  2. Koordynowanie spraw związanych z: Systemem Zarządzania Jakością dla Urzędu Dzielnicy Bielany, sprawozdawczością Urzędu Dzielnicy dla Głównego Urzędu Statystycznego, administrowaniem systemem Samooceny Kontroli Zarządczej Dzielnicy Bielany,  funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Dzielnicy, rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wpływających do Urzędu Dzielnicy.

W skład Wydział Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy Bielany wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Zarządu i Koordynacji

Wieloosobowe Stanowisko Pracy – Sekretariaty Burmistrza i zastępców Burmistrza