Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Kadr dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 305
fax: (+48) 22 325 44 96
p.o. Naczelnika
Anna Ołdakowska
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy Bielany należą sprawy kadrowe w szczególności:

  1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, łącznie z dyrektorami instytucji kultury, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  2. Realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
  3. Gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  4. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  5. prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  6. Planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
  7. Organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;
  8. Opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
  9. Współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy Biura Kadr i Szkoleń w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
  10. Przygotowywanie okresowych planów i sprawozdań z zakresu działania Wydziału, w tym planowanie zatrudnienia;
  11. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego – w części dotyczącej zatrudnienia;
  12. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;
  13. Prowadzenie rejestru krajowych delegacji służbowych pracowników wydziałów dla dzielnicy;
  14. Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, dotyczących procesu rekrutacji;
  15. Organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
  16. Współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie organizacji służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Dzielnicy.