Facebook Facebook Instagram Youtube

Ksiądz prof. dr hab. Roman Bartnicki


Honorowy Obywatel Gminy Warszawa-Bielany

Jego Magnificencja Ksiądz prof. dr hab. Roman Bartnicki urodzony w 1943 r. biblista, uczony i nauczyciel akademicki o wielkim dorobku naukowym i dydaktycznym.

W latach 1960-1966 studiował w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1966 r. Lata 1968-72 to okres studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym o specjalności biblijnej, a w latach 1972-75 na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W latach 1995-1996 był prorektorem, a następnie rektorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Należy do założycieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i od października 1999 r. jest jego pierwszym rektorem.

Powstanie UKSW było wydarzeniem doniosłym dla nauki polskiej, a dzięki współpracy zagranicznej Uniwersytetu, także europejskiej. Utworzenie uniwersytetu jest dla Bielan wydarzeniem historycznym. Wysiłki Jego Magnificencji ks. Prof. dr hab. Romana Bartnickiego przyczyniły się w stopniu decydującym do przekształcenia ATK w uniwersytet państwowy. Pod kierownictwem Księdza Rektora nastąpił szybki rozwój uczelni (8 wydziałów, 18 kierunków studiów, ponad 460 nauczycieli akademickich w tym ponad 60 z tytułem naukowym profesorskim, blisko 15 000 studentów studiów dziennych i zaocznych).

Za sprawą Jego Magnificencji bielańską społeczność przenika ożywczy impuls, wyzwolony w miejscu narodzin Bielan, miejscu wiecznego spoczynku innego założyciela warszawskiego uniwersytetu, ks. Stanisława Staszica. Impuls zrodzony, jak u założycieli Bielan, z przywiązania do wartości chrześcijańskich stanowiących podstawę cywilizacji europejskiej.

Dzieło Romana Bartnickiego stawia Go pośród osobistości najbardziej zasłużonych dla Bielan w całej ich 360-letniej historii, czyni godnym noszenia tytułu honorowego obywatela Gminy Warszawa-Bielany w pierwszej kolejności.

(Źródło:Wiadomości UKSW 1/2002)