Facebook Facebook Instagram Youtube

Świadczenia zdrowotne


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zajmuje się przygotowaniem decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).

Wnioski w sprawie wydania decyzji należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 022 568 91 00. 

Zgodnie z art. 54 wyżej cytowanej ustawy, decyzje wydaje się po:

  1. przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających:
    a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
    b) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  3. stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
  4. stwierdzeniu przez pracownika socjalnego niewystepowania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia., której mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej.