Facebook Facebook Instagram Youtube

Wnioski i decyzje


Zgodnie z Art. 8. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (m.in. o wnioskach i raportach, które wpłynęły do urzędu, wydanych decyzjach) można znaleźć w publicznie dostępnym wykazie na stronie https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640.