Facebook Facebook Instagram Youtube

Współpraca z UKSW


Porozumienie ramowe o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Urzędem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zawarte w dniu 17 marca 2008 r. pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowanym przez Ks. prof dr hab. Ryszarda Rumianka - Rektora UKSW i Urzędem Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy reprezentowanym przez Zbigniewa Dubiela - Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

§ 1

Strony porozumienia postanawiają, co następuje:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zacieśniają współdziałanie i współpracę mając na względzie interes Dzielnicy i dobro jej mieszkańców oraz kierując się zapisami „Strategii rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2003-2020" i w dokumencie pn. „Główne kierunki działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2006-2008".

§ 2

UKSW ze swej strony deklaruje:

 1. pomoc Urzędowi Dzielnicy w zorganizowaniu i prowadzeniu kursów języków dla pracowników Urzędu,
 2. prowadzenie przez doświadczonych i wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich w szkołach na terenie Dzielnicy zajęć popularyzujących naukę i organizowanie międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych,
 3. kontynuowanie funkcjonowania Uniwersytetu Otwartego w ramach cyklu Bielańskich Wykładów Otwartych,
 4. współorganizowanie dla melomanów (w siedzibie UKSW lub w salach wskazanych przez Urząd) koncertów kameralnych oraz spotkań umuzykalniających dla młodzieży w szkołach,
 5. inicjatywę współpracy przy budowie hali sportowej na kampusie UKSW na Młocinach z późniejszym współużytkowaniem zarówno przez społeczność uniwersytecką jak i mieszkańców bielańskiej dzielnicy,
 6. współpracę w zakresie wolontariatu; między innymi wsparcie akcji „Ośmiu Wspaniałych" prowadzonej przez Fundację „Świat na Tak"- w ramach współpracy UKSW udostępni lokal na potrzeby wolontariatu,
 7. współpracę w organizacji konferencji naukowych.

§ 3

Urząd Dzielnicy Bielany ze swej strony deklaruje:

 1. realizację praktyk i staży studenckich w wydziałach Dzielnicy,
 2. realizację praktyk studenckich w szkołach i placówkach oświatowych,
 3. wspieranie projektów artystyczno-kulturalnych tzw. kultury wysokiej realizowanych w bezpośrednim otoczeniu uniwersytetu tzn. Podziemiach Kamedulskich (m.in. koncertów piosenki artystycznej, jazzu, prezentacji Teatrów Offowych),
 4. współudział w projektach kulturalnych realizowanych przez UKSW na terenie Dzielnicy,
 5. wspieranie projektów plenerowych o masowych charakterze - koncertów muzyki popularnej podczas Juwenaliów,
 6. współpraca przy realizacji projektów oświatowych z zakresu edukacji historycznej i ochrony dziedzictwa - sesji naukowych poświeconych historii Polski szczególnie zaś historii Warszawy i Bielan,
 7. współpracę przy realizacji inwestycji należących do Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW,
 8. współpracę przy realizacji wcześniejszych porozumień dotyczących terenów,
 9. wpisanie kluczowych inwestycji UKSW do „Strategii Rozwoju Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2008-2015",
 10. wspólne tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji,
 11. współpracę i fachowe doradztwo w sprawach zakładania i pielęgnowania zieleni,
 12. opiniowanie projektów zieleni,
 13. sprzątanie raz w tygodniu terenów wokół budynków UKSW przy ul. Wóycickiego w ramach akcji „Czysta Warszawa".

§ 4

Szczegółowe formy działania wynikające z przyjętej umowy o współpracy będą regulowane w odrębnych porozumieniach. UKSW i Dzielnica Bielany deklarują chęć podejmowania innych przedsięwzięć i wyrażają nadzieję, iż wspólne inicjatywy przyczynią się do wymiany wzajemnych doświadczeń, podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców i przybliżania im dorobku nauki, wzrostu kompetencji kadr i rozwoju kultury w Dzielnicy.

 

                          Rektor                              

       Burmistrz 

                        UKSW                            

  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy