Facebook Facebook Instagram Youtube

Załatw sprawę w urzędzie


Z A Ł A T W   S P R A W Ę   W   U R Z Ę D Z I E

szczegółowe informacje, druki - www.warszawa19115.pl/szukasz-informacji

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42 215
wew. 42 216


 • rejestracja nowej działalności gospodarczej
 • działalności 
tel. (+48) 22 443 47 00  
wew. 42 602
 • przydział lokali komunalnych/socjalnych
 • dodatki mieszkaniowe/energetyczne
 • obniżki czynszu
 • zamiana lokali
 • bon żłobkowy
Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny, dobry start, świadczenie wychowawcze
tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42 118; 42 116;
wew. 42 114; 42 115
 • Świadczenia rodzinne
 • Świadczenia opiekuńcze

tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 117
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 115

 • Karta Dużej Rodziny
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 117
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 113
 • Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 112
 • Świadczenie „Dobry Start”
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 261 lub 42 265
 • Świadczenie wychowawcze „500+”
tel. (+48) 22 443 47 00  
wew. 42 603                                      
 
 • zajęcie pasa drogowego (handel, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty, prowadzenie robót) 
 • utrzymanie dróg gminnych   
 • wycinka drzew
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kartoteki budynków
 • zmiany w ewidencji gruntów
 • dzierżawa nieruchomości
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, bonifikaty
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - warunkizabudowy
 • pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 • zgłoszenie robót budowlanych
 • zaświadczenie o samodzielności lokali

tel. (+48) 22 443 47 00   
wew. 42 604

 • przyjmowanie deklaracji/ informacji na:
      - podatek od nieruchomości
      - podatek rolny
      - podatek  leśny
      - podatek od środków transportowych
 • Warszawska Karta Miejska
 • zezwolenie na sprzedaż/ podawanie alkohol

sprawy społeczne i profilaktyka uzależnień
tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42 258; 42 260; 42 262; 42 2

 • Polityka społeczna,
 • Polityka senioralna,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych i ochrony zdrowia
 • Nadzór Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

kasy
tel. (+48) 22 443 47 00 
wew. 42 901 lub 42 902

 • wpłaty i wypłaty
 • opłata skarbowa, opłaty USC i inne
podatki i opłaty lokalne
tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42 905
 • płatność podatków/opłat lokalnych
DELEGATURA BIURA ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH - BAiSO
SPRAWY KOMUNIKACYJNE

rejestracja pojazdów                                        
tel. (+48) 22 443 48 54                                 
tel. (+48) 22 443 48 55
tel. (+48) 22 443 48 56                                 
                                                                      
prawa jazdy                                                  
tel. (+48) 22 443 48 60    
tel. (+48) 22 443 48 59    
tel. (+48) 22 443 48 58 
                                

prawa jazdy zatrzymane
tel. (+48) 22 443 48 47
tel. (+48) 22 443 48 46

 • rejestracja pojazdów
 • prawa jazdy
 • wyrejestrowanie
 • wydawanie uprawnień do
 • kierowania
 • pojazdami
SPRAWY OBYWATELSKIE

dowody osobiste, zameldowania/wymeldowania, zaświadczenia, udostępnianie danych
tel. (+48) 22 443 48 61 
tel. (+48) 22 443 48 62  
tel. (+48) 22 443 48 67 

postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych
tel. (+48) 22 443 48 50
tel. (+48) 22 443 48 51
tel. (+48) 22 443 48 52
tel. (+48) 22 443 48 53

 • dowody osobiste
 • zameldowanie/wymeldowanie
 • wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestrów
 • wybory
URZĄD STANU CYWILNEGO
tel. (+48) 22 443 99 47, 443 99 41
 • wydawanie odpisów
tel. (+48) 22 443 99 48  
 • rejestracja noworodków
tel. (+48) 22 443 99 45, 443 99 48, 443 99 44
 • rejestracja małżeństw
tel. (+48) 22 443 99 46, 443 99 42
 • rejestracja zgonów
faks (+48) 22 443 99 49  
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
tel. (+48) 22 695 73 88

paszporty