Facebook Facebook Instagram Youtube

edyto


 

Z A Ł A T W   S P R A W Ę   W   U R Z Ę D Z I E

szczegółowe informacje, druki - www.warszawa19115.pl/szukasz-informacji

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42 215
wew. 42 216


 • rejestracja nowej działalności gospodarczej
 • działalności 
tel. (+48) 22 443 47 00  
wew. 42 602
 • przydział lokali komunalnych/socjalnych
 • dodatki mieszkaniowe/energetyczne
 • obniżki czynszu
 • zamiana lokali
 • bon żłobkowy
  tel. (+48) 22 443 47 00
 • Warszawska Karta Miejska
 • zezwolenie na sprzedaż/ podawanie alkohol
tel (+48) 22 443 47 00 wew. 42 119 Sekretariat
Sprawy społeczne i profilaktyka uzależnień

tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 258; 42 260;
42 262; 42 263
Polityka senioralna, przeciwdziałanie uzależnieniom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z OPS Bielany, Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną,

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,
KARTA DUŻEJ RODZINY, DOBRY START, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  

tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 118; 42 116; 42 115 Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze

tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 117
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 115

Karta Dużej Rodziny
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42117; 42118 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 113 Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 116 Świadczenie „Dobry Start”
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42 261; 42 265 Świadczenie wychowawcze „500+”

ARCHITEKTURA, INFRASTRUKTURA i NIERUCHOMOŚCI

tel. (+48) 22 443 47 00  
wew. 42 603                                      
 
 • zajęcie pasa drogowego (handel, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty, prowadzenie robót) 
 • utrzymanie dróg gminnych   
 • wycinka drzew
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kartoteki budynków
 • zmiany w ewidencji gruntów
 • dzierżawa nieruchomości
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, bonifikaty
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - warunkizabudowy
 • pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 • zgłoszenie robót budowlanych
 • zaświadczenie o samodzielności lokali

KASY

tel. (+48) 22 443 47 00 
wew. 42 901 lub 42 902

 • wpłaty i wypłaty
 • podatki i opłaty lokalne
 • opłata skarbowa, opłaty USC i inne

zobowiązania cywilnoprawne,
opłata za zajęcie pasa drogowego
oraz opłata adiacencka

tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42 905

 • płatność zobowiązań cywilnoprawnych,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • oraz opłaty adiacenckiej
tel. (+48) 22 443 47 00   
wew. 42 604
 • przyjmowanie deklaracji/ informacji na:
      - podatek od nieruchomości
      - podatek rolny
      - podatek  leśny
      - podatek od środków transportowych
Jednocześnie przypominamy, że kwestie podatkowe zostały scentralizowane i przeniesione z dzielnicy do Centrum Obsługi Podatnika (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa).
Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Centrum Obsługi Podatnika (COP), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01, mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl.
Więcej informacji: http://bielany.waw.pl//page/1185,podatki.html

DELEGATURA BIURA ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH - BAiSO

SPRAWY KOMUNIKACYJNE

rejestracja pojazdów    
tel. (+48) 22 443 48 54 
tel. (+48) 22 443 48 55
tel. (+48) 22 443 48 56 

prawa jazdy 
tel. (+48) 22 443 48 60    
tel. (+48) 22 443 48 59    
tel. (+48) 22 443 48 58 


prawa jazdy zatrzymane
tel. (+48) 22 443 48 47
tel. (+48) 22 443 48 46

 • rejestracja pojazdów
 • prawa jazdy
 • wyrejestrowanie
 • wydawanie uprawnień do
 • kierowania
 • pojazdami

SPRAWY OBYWATELSKIE

dowody osobiste, zameldowania/wymeldowania, zaświadczenia, udostępnianie danych
tel. (+48) 22 443 48 61 
tel. (+48) 22 443 48 62  
tel. (+48) 22 443 48 67 

postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych
tel. (+48) 22 443 48 50
tel. (+48) 22 443 48 51
tel. (+48) 22 443 48 52
tel. (+48) 22 443 48 53

 • dowody osobiste
 • zameldowanie/wymeldowanie
 • wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestrów
 • wybory

URZĄD STANU CYWILNEGO

tel. (+48) 22 443 99 47, 443 99 41
 • wydawanie odpisów
tel. (+48) 22 443 99 48  
 • rejestracja noworodków
tel. (+48) 22 443 99 45, 443 99 48, 443 99 44
 • rejestracja małżeństw
tel. (+48) 22 443 99 46, 443 99 42
 • rejestracja zgonów
faks (+48) 22 443 99 49  

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

tel. (+48) 22 695 73 88

paszporty