Facebook Facebook Instagram Youtube

Opłaty i numery kont bankowych


Bank Handlowy w Warszawie SA prowadzi obsługę wszystkich rachunków bankowych Miasta Stołecznego Warszawy.

Oto numery kont dla Dzielnicy Bielany:

 50 1030 1508 0000 0005 5002 2052
opłaty z tytułu opłat skarbowych - w tym opłaty za: pełnomocnictwo, poświadczenie za zgodność z oryginałem, zaświadczenia, opłaty USC, pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, rejestracja VAT-R

19 1030 1508 0000 0005 5002 2125
opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne) prawo jazdy, opłaty ewidencyjne - CEPIK

26 1030 1508 0000 0005 5000 4151
opłaty geodezyjne i kartograficzne

53 1030 1508 0000 0005 5002 2192
wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK)
W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer indywidualny nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu) nie było możliwe, opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
Aby uiścić opłatę należy:
- podawać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
- w tytule opłaty wpisywać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.

69 1030 1508 0000 0005 5002 2001 (konto dochodów)
wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od 01.01.2010 roku każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz każdy użytkownik wieczysty ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego (inny dla podatku i inny dla opłaty za użytkowanie wieczyste).

Wpłaty z tytułu podatków osoby fizyczne powinny wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych podane w decyzjach wymiarowych. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu prosimy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych, które mogą uzyskać Państwo w Wydziale Budżetowo-Księgowym.

72 1030 1508 0000 0005 5002 2044
wpłaty z tytułu wadiów, depozytów, zabezpieczenia umów

94 1030 1508 0000 0005 5002 2133
opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności

70 1030 1508 0000 0005 5000 4135
opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów

72 1030 1508 0000 0005 5002 2141
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 97 1030 1508 0000 0005 5002 2176
zwroty zasiłków rodzinnych