Facebook Facebook Instagram Youtube

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Zarządu


Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacji i Obsługi Zarządu należą w szczególności:

sprawy organizacyjne, w tym:

 1. Obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna posiedzeń Zarządu Dzielnicy,
 2. Organizacja pracy Urzędu Dzielnicy, w tym:
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji Urzędu Dzielnicy,
 • przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy i podległym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza oraz wykazów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Zarząd Dzielnicy - Członkom Zarządu Dzielnicy i pracownikom Urzędu Dzielnicy,
 • koordynowanie przygotowywania okresowych informacji, sprawozdań i zestawień dotyczących pracy Zarządu Dzielnicy,
 • monitorowanie terminowości udzielenia odpowiedzi oraz przygotowywanie projektów zbiorczych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych kierowane do Zarządu Dzielnicy,
 • przekazywanie zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy do właściwych wydziałów dla dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 • akceptowanie prawidłowości wzorów pieczęci, blankietów korespondencyjnych oraz wizytówek wykonywanych na potrzeby Urzędu Dzielnicy,
 • wprowadzanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w części dotyczącej Dzielnicy, z wyłączeniem informacji, których wprowadzanie i aktualizacja należy do właściwości innych komórek organizacyjnych,
 1. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy z zakresu działania Wydziału,
 2. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wskazaną przez Zarząd Dzielnicy korespondencję,
 3. Koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem Samooceny Kontroli Zarządczej w Dzielnicy,
 4. Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych dla Dzielnicy oraz rejestru zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Dzielnicy,
 5. Koordynowanie prowadzonych w Urzędzie Dzielnicy kontroli zewnętrznych, wewnętrznych oraz audytów wewnętrznych, monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych,
 6. Koordynowanie zadań związanych z opracowywaniem rocznych sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 7. Koordynowanie działań w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) we współpracy z właściwym wydziałem Urzędu,
 8. Koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Urzędu Dzielnicy i prowadzenie ich wykazu,
 9. Koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wpływających do Urzędu Dzielnicy i prowadzenie ich wykazu.