Facebook Facebook Instagram Youtube

Wykaz spraw


Załatw sprawę w urzędzie

 

Działalność gospodarcza
Stanowiska
34 i 36

tel. 22 37 33 215,
22 37 33 218,
22 37 33 220
 • rejestracja nowej działalności gospodarczej
 • zmiana, wykreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności
Zasoby lokalowe
Stanowiska
od 44 do 46

tel. 22 37 33 062
 • przydział lokali komunalnych/socjalnych
 • dodatki mieszkaniowe/energetyczne
 • obniżki czynszu
 • zamiana lokali
 • Karta Dużej Rodziny
Architektura i urbanistyka
Stanowiska
od 40 do 43

tel. 22 37 33 063
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - warunki zabudowy
 • pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 • zgłoszenie robót budowlanych
 • zaświadczenie o samodzielności lokali
Drogownictwo, infrastruktura, ochrona środowiska
Stanowiska
od 39 do 43

tel. 22 37 33 063
 • zajęcie pasa drogowego (handel, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty, prowadzenie robót)
 • utrzymanie dróg gminnych
 • wycinka drzew
Geodezja i nieruchomości
Stanowisko
od 39 do 43

tel. 22 37 33 063
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kartoteki budynków
 • zmiany w ewidencji gruntów
 • dzierżawa nieruchomości
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, bonifikaty
 • podział nieruchomości
 • druki do pobrania
Informacja podatkowa, alkohol – zezwolenia
Stanowiska
37 i 38

tel. 22 37 33 064                     
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • Warszawska Karta Miejska
 • zezwolenie na sprzedaż/podawanie alkoholu
Kasy
Stanowisko
od 2 do 4

tel.22 37 33 552
tel.22 37 33 553
tel. 22 37 33 554              
 • wpłaty podatków i opłat na podstawie wystawionych dowodów wpłat
 •  uiszczana jest opłata skarbowa, opłaty USC i inne
 • wypłaty (dodatki mieszkaniowe, diety, ryczałt za paliwo)
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Stanowiska
od 7 do  9

Sprawy społeczne i profilaktyka uzależnień
tel. 22 37 33 258,  
22 37 33 260,  
22 37 33 262

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
tel. 22 37 33 112,  
22 37 33 113,
22 37 33 114,
22 37 33 116

Świadczenia wychowawcze 500+
tel. 22 37 33 247,  
22 37 33 265

Dłużnicy alimentacyjni
tel. 22 37 33 117,
22 37 33 116

Karta dużej rodziny
tel. 22 37 33 117

 

 • wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny
 • wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenia, uzupełnienie dokumentów w związku z wezwaniem, zapoznanie się z aktami sprawy w związku ze wszczęciem postępowania
 • 500+
Sprawy komunikacyjne
Stanowiska
od 10 do 20

rejestracja pojazdów
tel. 22 37 33 011
tel. 22 37 33 014
tel. 22 37 33 139
prawa jazdy
tel. 22 37 33 017
tel. 22 37 33 019
tel. 22 37 33 140
prawa jazdy zatrzymane
tel. 22 37 33 140
 • rejestracja pojazdów
 • prawa jazdy
 • wyrejestrowanie
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
Sprawy obywatelskie

Stanowiska
od 21 do 27

ewidencja ludności i dowodów osobistych
tel. 22 37 33 046
tel. 22 37 33 047
tel. 22 37 33 147
tel. 22 37 33 148
meldunki
tel. 22 37 33 046

tel. 22 37 33 147

 • dowody osobiste
 • zameldowanie/wymeldowanie
 • wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestrów