Facebook Facebook Instagram Youtube

Odpady zielone


Zgodnie z art. 7 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy (uchwała nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy z 9 lipca 2015 r.) odpady zielone powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przez wyznaczonym terminem odbioru, ustalonym z MPO. Niedopuszczalne jest składowanie odpadów na pasach zieleni, jak ma to miejsce przy ul. Lektykarskiej, gdzie mieszkańcy domów jednorodzinnych wprowadzili nietypowy zwyczaj polegający na wystawianiu odpadów, właśnie na pas zieleni. Zgodnie z harmonogramem MPO jest zobowiązane odbierać odpady zielone w okresie od kwietnia do listopada. Tymczasem zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Wspomniane nieczystości wyglądają bardzo nieestetyczne, źle wpływają na stan trawników, przeszkadzają w pracach związanych z koszeniem. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, utrzymujący ten pas zieleni, w ramach interwencji wywozi ogromne ilości odpadów, pomimo że nie leży to w jego kompetencji.